niedziela, 13 listopada 2016

Project Euler - problem 83

Zadanie 83 jest uogólnieniem zadania 82. Rozwiązanie z zadania 82 było na tyle ogólne, że jego mała modyfikacja pozwoliła rozwiązać zadanie 83.

Rozwiązanie (od razu z kolorowaniem i  żółwikiem):

# encoding=utf-8
from heapq import heappop, heappush, heapify
import turtle
import time
f = open("p082_matrix.txt")
lines = f.readlines()
matrix = [map(int, line.strip().split(",")) for line in lines]
N = len(matrix) # matrix is square, [0..N-1] x [0..N-1] 
queue = [(matrix[0][0], 0, 0, None)]
heapify(queue)
dist = {}
# Ustawienia malowania
turtle.hideturtle()
turtle.penup()
turtle.tracer(0, 0)
turtle.colormode(255)
def nice_colors():
 step = 7
 x = y = z = 0
 while True:
  yield x, y, z
  if x >= 170 and y >= 255 and z >= 255:
   x = y = z = 0
  elif y == 255 and z == 255:
   y = z = 0
   x = min(x + 3 * step, 255)
  elif z == 255:
   z = 0
   y = min(y + 7 * step, 255)
  else:
   z = min(z + step, 255)  
color_generator = nice_colors()
def draw(wait, (row, col), color=None):
 if not color:
  color = next(color_generator)
 time.sleep(wait)
 turtle.setpos((col * 5 - 200, row * 5 - 200))
 turtle.dot(None, *color)
 turtle.update()
# Wyliczanie odległości i malowanie grafu przeszukiwania.
parent = {}
while queue:
 cost, row, col, prev = heappop(queue)
 curr = row, col
 if curr in dist:
  continue
 parent[curr] = prev
 dist[curr] = cost
 if row == N - 1 and col == N - 1:
  break
 if col < N - 1:
  heappush(queue, (cost + matrix[row][col + 1], row, col + 1, curr))
 if col > 0:
  heappush(queue, (cost + matrix[row][col - 1], row, col - 1, curr))
 if row > 0:
  heappush(queue, (cost + matrix[row - 1][col], row - 1, col, curr))
 if row < N - 1:
  heappush(queue, (cost + matrix[row + 1][col], row + 1, col, curr))
 draw(0.001, curr)

print dist[N - 1, N - 1]

# Malowanie najlepszej ścieżki.
while curr:
 draw(0.2, curr, (255, 0, 0))
 curr = parent[curr]

turtle.exitonclick()

Wizualizacja:


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz